Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Loopt uw kind achter ten opzichte van leeftijdgenoten? De kinderfysiotherapeut richt zich op het beter kunnen bewegen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Klachten en de oorzaak

Bij sommige kinderen is de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Hoe kan fysiotherapie helpen?

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies. Zo nodig vindt in overleg met de ouders de behandeling thuis plaats.

Wat is het probleem?

Na de intake zal de kinderfysiotherapeut uw kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Daarnaast wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, leerkrachten, verwijzer en eventueel andere hulpverleners. Dit gebeurt alleen na toestemming van de ouders en waar mogelijk het kind.

Behandelplan

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zo nodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer. De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Samenwerking

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met andere behandelaars of begeleiders van het kind, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties, om de begeleiding zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Onze specialisten

Onze kinderfysiotherapeute Marjolein Verbraak is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met allerlei mogelijke verschillende aandoeningen en/of problemen. Ze werkt voor de behandeling zo nodig nauw samen met de huisarts, kinderarts of bijvoorbeeld de orthopedagoog.

Wilt u een afspraak maken voor kinderfysiotherapie klik dan hier.